Tom Dutro, Warren Allmon, Thomas Waller (left to right)

Thomas Waller